Oblast dotazu vše o rozhodčí doložce

TOP TEN

vloženo 2008-04-22 15:01:53

Otázka: Jaké je správné znění rozhodčí doložky?

"Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.“

Alternativně je možno zapracovat toto ustanovení :

"Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci."

Doporučené znění dodatku s rozhodčí doložkou k existujícím smlouvám:

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. ....... ke smlouvě č. ....... ze dne ....... v tomto znění:
zde uvést příslušné dohodnuté znění rozhodčí doložky (viz výše)

V .............................................. dne ..............................................
................................................................. .................................................................
podpisy zástupců smluvních stran

Doporučené umístění rozhodčí doložky ve smlouvě:
Smluvní strany zapracují rozhodčí doložku do úvodních nebo závěrečných ustanovení příslušné smlouvy majetkové povahy.

Strany se mohou dohodnout, že rozhodčí řízení bude probíhat v některém ze sudišť nebo kontaktním místě Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

vloženo 2009-02-25 14:45:53

Otázka: Bude platná doložka, která stranám umožňuje zahájit spor alternativně u rozh. soudu nebo u obecného s.? Tzn. možnost výběru, vybere si ta strana, která chce zahájit spor, a 2. strana se musí podřídit vybranému způsobu.

O platnosti či neplatnosti rozhodčí doložky, například s odkazem na její neurčitost, jsou oprávněni rozhodovat pouze rozhodci, kteří posoudí konkrétní případ. Jestliže se ptáte na možnost uvedení těchto alternativ do smlouvy, pak tento způsob nemohu doporučit, neboť vždy by mělo být jednoznačně smlouvou stanoveno, zda se strany rozhodly využít případné možnosti alternativního řešení konkrétního sporu a podřizují se pravomoci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR nebo zda nechávají pravomoc spor rozhodnout obecným soudům.

vloženo 2009-08-12 17:24:37

Otázka: Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Mám sjednánu rozhodčí doložku ve smlouvě i rozhodčí smlouvu samotnou.Na každé jiný rozhodce.Která ze smluv je platná?

Dobrý den,
pokud se oba dokumenty týkají jedné a téže smlouvy, pak v platnosti zůstává rozhodčí doložka s pozdějším datem.

PUBLIKOVANÉ DOTAZY

vloženo 2009-01-19 08:22:10

Otázka: Prosím o sdělení adresy pro zaslání žaloby, když v rozhodčí doložce je m.j. uvedeno místo konání rozhodčího řízení, a to Západočeská univerzita, právnická fakulta Plzeň. Děkuji za Vaši odpověď.

Dobrý den, žalobu zašlete na adresu sídla Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, Dlouhá 13, Praha 1, 110 00. S pozdravem JUDr. Marie Moravcová, tajemnice RS

vloženo 2009-01-31 23:28:43

Otázka: "Sml. str. se dohodly, že všechny pr. spory, které by vznikly mezi nimi z pr. vztahů založených touto sml. nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány rozh. řízením rozhodcem dle z.č. 216/1994 sb." Jde o platnou rozhodčí doložku?

Ano, rozhodčí doložka je platná, jedná se o rozhodčí řízení "ad hoc", které se řídí ustanoveními zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

Platnou doložku k Rozhodčímu soudu při HK ČR a AK ČR naleznete buď na stránkách Konzultačního centra, nebo na webových stránkách soudu.

vloženo 2009-02-01 00:17:59

Otázka: Dobrý den. Jaká je rozhodčí doložka pro spotřebitelské spory? Jedná se mi o použití této doložky ve všeobecných obchodních podmínkách obchodu. Předpokládám, že spor je možno řešit i bez předchozí mediace.

Rozhodčí řízení pro spotřebitelské spory je upraveno Zvláštním dodatkem Řádu a v tomto dodatku je i přesná formulace rozhodčí doložky. Doporučená rozhodčí smlouva pro on-line řízení pro spotřebitelské spory Sporné strany uzavřely tuto smlouvu a dohodly se, že spor a) ohledně zaplacení částky ........., jejíž výše vyplývá z ........... b) týkající se ......... bude s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodnut s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu pro spotřebitelské spory jedním rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, pokud nebude toto řízení zastaveno dle § 3, odst. 6 usnesením. Strany souhlasí s tím, že v takovém případě došlo k zániku této rozhodčí smlouvy dle § 15 odst. 2 zákona č.216/1994 Sb. Strany souhlasí s tím, že kopie rozhodčího nálezu nebo usnesení rozhodčího soudu, kterým rozhodčí řízení končí, bude zaslána také na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu. Strany pro toto řízení volí tyto emailové adresy pro vedení řízení on-line pro spotřebitelské spory: ............... ................ V........ V........ .......... ........... podpis podpis Upozorňuji, že i spotřebitelské spory lze řešit klasickým způsobem, tj. v rozhodčím řízení bez využití on-line platformy. V tom případě by však formulace rozhodčí doložky musela odpovídat tomuto způsobu řízení.

vloženo 2009-08-18 10:09:47

Otázka: Dobrý den, jde mi o rozhodčí doložku v anglickém jazyce. Můžete mi nějakou vzorovou poskytnout?

Dobrý den, doporučená znění rozhodčích doložek naleznete na webových stránkách RS při HK ČR a AK ČR. V anglickém jazyce je to konkrétně na této adrese: http://soud.cz/en_index.php?url=en_dolozky.htm

vloženo 2009-11-02 17:11:47

Otázka: pokud ve smlouvě není přiložená rozhodčí doložka,je tam poze odstavec o doložce,kde se uvadí,že se smluvní srany dohodli a doložku vlasní puze věřitel,je tato smlouva o rozhodci platná ?

Rozhodčí doložka musí být podepsána oběma smluvními stranami, ta nemůže být nikým vlastněna, neboť buď je součástí nějakého smluvního dokumentu nebo je to samostatná smlouva o rozhodci, kterou rovněž disponují obě smluvní strany.

vloženo 2010-01-05 20:17:24

Otázka: 2 prav.osoby, z nichz 1 je registrovana na British Virgin Islands, uzavrely v 2009 smlouvu s rozhodci dolozkou a prislusnosti k vasemu RS. Prosim o inf. zda lze rozhodnuti RS proti strane z BVI, ktera porusila sve povinnosti ze smlouvy, vymoci.

Dobrý den, k Vašemu dotazu sděluji, že rozhodčí nález vydaný například v České republice je vykonatelný na BVI, ne však dle NY, ale v souladu s právními předpisy příslušného státu. Samozřejmě předpokladem je, že se Váš advokát seznámí s právními předpisy BVI, dále to znamená, že dle našich zkušeností je třeba požádat ministerstvo spravedlnosti ČR o ověřovací doložku (Apostilu) a potom požádat o výkon rozhodnutí na BVI s tím, že bude příslušnému tamnímu soudu zaslán jak RN opatřený touto doložkou, ale i kontrakt, ze kterého vyplývá pravomoc k rozhodnutí sporu v rozhodčím řízení a potom případně další doklady, které jsou na BVI vyžadovány pro rozhodnutí o výkonu RN.

vloženo 2010-05-07 11:17:23

Otázka: "Rozhodčího soudu v Ostravě při Hospodářské komoře ČR podle jejího řádu jedním nebo více rozhodci"Je RS dostatečně vymezen pro založení pravomoci RS při HK a AK ČR?Jakou roli hraje místo Ostravy?Kde má být podána žaloba?

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR má sídlo v Praze, Dlouhá 13, Praha 1 - v Ostravě je možné konat ústní jednání, ale žádný subjekt, jehož název by byl Rozhodčí soud v Ostravě při Hospodářské komoře neexistuje, tudíž by rozhodci pravděpodobně rozhodli o nedostatku pravomoci takovýto spor rozhodnout. Jen pro úplnost uvádím, že žalobu je nutné vždy zaslat na adresu sídla Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Praze tak, jak je uvedeno v úvodní části této odpovědi.

vloženo 2010-05-24 09:21:56

Otázka: DOBRÝ DEN, MÁM OTÁZKU : CO MÁM UDĚLAT PRO TO, ABYCH MOHLI VÉST SPORY ROZHODČÍM SOUDEM. DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ A HEZKÝ DEN

Předpokládám, že Váš dotaz směřuje k tomu, za jakých okolností můžete spor řešit před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR a sděluji Vám, že prvotním předpokladem je zapracování textu rozhodčí doložky ( naleznete na webových stránkách www.soud.cz) do smlouvy (kupní, nájemní, smlouva o dílo apod.). Smlouva musí být písemná a podepsaná oprávněnými zástupci smluvních stran.