Oblast dotazu Obecně o Rozhodčím soudu při HK ČR a AK ČR

TOP TEN

vloženo 2008-04-23 15:32:21

Otázka:

Co je ten Rozhodčí soud vlastně zač?

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky je zřízen na základě §19 zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů. A to z toho důvodu, že všechny stálé rozhodčí soudy na území ČR mohou být zřízeny pouze na základě zákona. Všechny ostatní "rozhodčí soudy" jsou pouze různými sdruženími rozhodců Ad Hoc.
V praxi je jediným stálým rozhodčím soudem, který má zkušenosti s rozhodováním mnoha sporů ze širokého spektra podnikatelských odvětví.

vloženo 2009-04-07 15:55:50

Otázka: Prosím o sdělení čísla účtu pro uhrazení poplatku za rozhodčí řízení pro žalobu (vnitrostátní spor). Děkuji.

Číslo účtu pro uhrazení poplatku za rozhodčí řízení a variabilní symbol bude straně sporu sdělen spolu s výzvou k úhradě poplatku ( v žalobě uvede pouze hodnotu sporu). Tento postup není v souladu s ustanovením § 17 Řádu, odst.2 d), předpokládáme, že text bude upraven technickou novelou do konce tohoto kalendářního roku.

vloženo 2010-02-03 19:38:13

Otázka: Dobrý den, rád bych se informoval na povinosti, požadavky a podmínky spojené s výkonem povolání rozhodce děkuji

Dobrý den, k Vašemu dotazu sděluji, že rozhodcem se může stát osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem č.216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Pro to, aby se rozhodce stal rozhodcem zapsaným na listině našeho Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, je třeba vyplnit dotazník zaslaný na základě žádosti této dotčené osoby na adresu : praha@soud.cz, případně Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR, Dlouhá 13, 110 00 Praha 1.

V dotazníku kandidát uvede mj. nejvyšší dosažené vzdělání, délku praxe a obor, publikační či pedagogickou činnost,jazykové znalosti a zkušenosti s rozhodčím řízením. O zapsání konkrétního kandidáta na listinu rozhodců pak rozhoduje předsednictvo RS při HK ČR a AK ČR zpravidla jedenkrát ročně.

S pozdravem JUDr. Marie Moravcová, tajemnice RS

Souborové přílohy: Dotazník rozhodce

vloženo 2010-03-04 09:41:43

Otázka: Dobrý den, potřebuji seznam rozhodčíchsoudů, abych se mohl s nějakým zkontaktovat, ve věci jmenování rozhodce za žalobce. Děkuji.

Dobrý den,

dle zákona 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, § 13 odst.1, mohou být stálé rozhodčí soudy zřízeny pouze na základě zákona.

V současné době v ČR existují jen tři rozhodčí soudy:

1) Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

2) Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha (rozhoduje jen spory z obchodů s investičními instrumenty)

3) Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno (rozhoduje jen spory z obchodů, uzavřených na Českomoravské komoditní burze Kladno a na Obchodní burze Hradec Králové, jakož i spory z mimoburzovních obchodů, jejichž předmětem jsou komodity, s nimiž se na těchto burzách obchoduje)

Z výše uvedeného je patrné, že jediným stálým rozhodčím soudem s obecnou pravomocí je Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR. V tomto případě se neváhejte obrátit na paní tajemnici JUDr. Marii Moravcovou ať osobně tak na tel. čísle: +420 222 333 340

vloženo 2011-02-06 19:16:26

Otázka: Dobry den, rad bych vykonýval funkci rozhodce je mozne se u vas zargistrovat prosim?

Dobrý den, na našich webových stránkách je zveřejněn Dotazník rozhodce, po vyplnění je možné nám ho zaslat na naši adresu v písemné podobě tak, abychom ho mohli zařadit do evidence.

PUBLIKOVANÉ DOTAZY

vloženo 2009-01-22 11:21:54

Otázka: kdo se může stát rozhodcem - vzdělání, praxe, jmenování atd.

Dobrý den,
k Vašemu dotazu sděluji, že rozhodcem se může stát osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem č.216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Pro to, aby se rozhodce stal rozhodcem zapsaným na listině našeho Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, je třeba vyplnit dotazník zaslaný na základě žádosti této dotčené osoby na adresu : praha@soud.cz, případně Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR, Dlouhá 13, 110 00 Praha 1.

V dotazníku kandidát uvede mj. nejvyšší dosažené vzdělání, délku praxe a obor, publikační či pedagogickou činnost,jazykové znalosti a zkušenosti s rozhodčím řízením. O zapsání konkrétního kandidáta na listinu rozhodců pak rozhoduje předsednictvo RS při HK ČR a AK ČR zpravidla jedenkrát ročně. S pozdravem JUDr. Marie Moravcová, tajemnice RS

vloženo 2009-03-03 22:47:27

Otázka: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda jsou k dispozici statistické údaje o počtu řešených věcí Vaším soudem a počtu vyřešených věcí (vydaných rozhodčích doložek) a počtu věcí uzavřených smírem v rámci řízení. L. M.

Dobrý den,

na níže uvedeném odkazu můžete stahovat statistiku sporů Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Spory uzavřené smírem nejsou evidovány.

vloženo 2009-05-06 10:44:55

Otázka: Je stanovena max. doba od doby podání žaloby popř. zaplacení poplatku do kdy musí být vydán rozhodčí nález ? Jaká je běžná praxe u vašeho soudu tzn. jak dlouhá je doba od podání žaloby do vydání rozhodčího nálezu ?

vloženo 2009-08-27 09:27:33

Otázka: V případě,že žalobci nebylo řádně oznámeno datum konání prvního ústního jednání a toto přesto proběhlo, existuje možnost vrácení části poplatku za řízení, pokud nyní žalobce vezme žalobu zpět?

Dobrý den, k Vašemu dotazu sděluji, že o všech nárocích v rozhodčím řízení, a to včetně nákladů ( poplatku za rozhodčí řízení) jsou oprávněni rozhodovat pouze rozhodci.

vloženo 2009-11-18 16:05:31

Otázka: Dobrý den, zajímalo by mě, jestli lze v nějakém systému vyhledávat rozhodnutí Rozhodčího soudu podle klíčových slov.

Dobrý den,
právní věty a zásadní stanoviska předsednictva Rozhodčího soudu naleznete na našich webových stránkách. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení ze zákona neveřejné ( zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů) jsou rozhodnutí rozhodců či rozhodčího senátu vydaná pod hlavičkou Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR dostupná všem účastníkům řízení.

vloženo 2009-11-18 16:06:31

Otázka: Dobrý den, zajímalo by mě, jestli se na RS použije zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informací a jak by mi byla případná žádost na poskytnutí infomací o rozhodnutích např. ve věcech žalob na pojišťovny zpřístupněno.

Dobrý den, právní věty a zásadní stanoviska předsednictva Rozhodčího soudu naleznete na našich webových stránkách. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení ze zákona neveřejné ( zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů) jsou rozhodnutí rozhodců či rozhodčího senátu vydaná pod hlavičkou Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR dostupná všem účastníkům řízení.

vloženo 2009-12-16 11:37:28

Otázka: Prosím laskavě o podání informace, zda u Vašeho soudu mohu podat žalobu o zaplacení dlužné částky v EUR. Děkuji,

Dobrý den, samozřejmě je možné u našeho RS podat žalobu v EUR.

vloženo 2010-03-09 11:02:27

Otázka: Vážení,v případě, že podávám dvě žaloby a následně požádám soud o spojení věci, je nutné uhradit dva poplatky či lze uhradit poplatek pouze jeden,spor je nadále veden pod jedním Rsp.Předem Vám děkuji za odpověď. Petr Nečas

V souladu s ustanovením § 16 Řádu RS o nákladech rozhodčího řízení pro vnitrostátní spory se rozhodčí řízení zahajuje podáním žaloby Rozhodčímu soudu. Podmínkou pro projednání je zaplacení poplatku za rozhodčí řízení ve správné výši dle hodnoty předmětu sporu a ve stanovené lhůtě.

vloženo 2010-09-06 09:02:34

Otázka: Dobrý den, v současnou dobu řeším využití rozhodčího řízení, na základě nedodržených podmínek protistrany v rámci Smlouvy o dílo. Tato smlouva má ustanovení, na základě kterého se budou veškeré spory vyplývající z této smlouvy řešit Rozhodčím soudem. Chtěl bych Vás tedy touto cestou požádat o návrh dalšího postupu případně doporučení. Předem děkuji a zůstávám s pozdravem.

Dobrý den, k Vašemu dotazu sděluji, že v rozhodčí doložce musí být uveden konkrétní Rozhodčí soud ( např. Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR) a poté je možný postup dle našeho Řádu a Pravidel. To znamená zpracovat žalobu a v odpovídajícím počtu výtisků (3 nebo 5 podle znění rozhodčí doložky) zaslat i s přílohami v témže počtu na adresu sídla našeho RS ( tj. Dlouhá 13, 110 00 Praha 1). V žalobě je nutné uvést hodnotu sporu, na jejímž základě Vám bude vyměřen poplatek a zaslána výzva s žádostí o uhrazení poplatku ve stanovené lhůtě a bude tam uveden i variabilní symbol a číslo účtu, na který je třeba poplatek uhradit. V žalobě můžete jmenovat rozhodce z našeho Seznamu rozhodců, příp. zmocnit předsedu RS k jeho jmenování. Toto jsou stručné informace pro zahájení rozhodčího řízení, více informací naleznete na našich webových stránkách : www.soud.cz

vloženo 2010-11-08 21:31:37

Otázka: Prosím o sdělení, zda rozhodčí doložka, uvedena na úpatí faktury bude platná, bude-li zaslána odběrateli spolu se zbožím - ale podepsaná jen prodávajícím, kupující ji nebude mít možnost podepsat.

°Dobrý den, registraci do Konzultačního centra RS provedete na níže uvedené adrese: http://kc.soud.cz/index.php/cz/prihlaseni

vloženo 2011-01-02 10:22:06

Otázka: Dobrý den. Může soud proběhnout aniž by se to protistrana dozvěděla? Jak může proběhnout soud , když nevyslechne protistranu? Kde si můžu stěžovat? Děkuji.

Po zaplacení poplatku je žaloba zaslána žalované straně na adresu uvedenou žalobcem s žádostí o žalobní odpověď v určité lhůtě. Pokud je nařízeno ústní jednání, je samozřejmě expedováno žalované straně sdělení o nařízeném ústním jednání. Vycházím z předpokladu, že žalovaná strana poštu přebírá a vyzvedává si na poště zásilky, o nichž je vyrozuměna. Pak není možné, aby se o zahájení rozhodčího řízení a jeho průběhu nedozvěděla.

vloženo 2011-01-17 15:59:20

Otázka: Dobrý den, mám na Vás velkou prosbu. Mám sepsanou žalobu z důvodu toho, že mi můj osobní automobil pošlodil spadlý sníh ze střechy bytového domu, kde jeho majitelé jsou ve Společenství vlastníků jednotek domu. Na dům není uzavřena pojistka na držbu z nemovitosti, proto mi pojišťovna nemohla uhradit škodu a vlastníci taktéž odmítají škodu na vozidle hradit. Mám znalecký posudek, oficiální prohlášení od policie pod č.j., svědectví lidí. Urychlil by rozhodčí soud tuto kauzu? Děkuji.

Dobrý den, Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR je oprávněn řešit majetkové spory, pokud je mezi účastníky smluvního vztahu uzavřena rozhodčí doložka. Jestliže tuto podmínku Váš smluvní vztah splňuje, pak je možné řešit spor v rozhodčím řízení.

vloženo 2011-02-05 18:46:48

Otázka: Dobrý den, rozhodnutí Rozhodčího soudu je konečné a závazné, a nebo je možné se při nesouhlasu obrátit na soud? Děkuji

V podstatě máte již při uzavírání smlouvy možnost dohodnout si přezkum rozhodčího nálezu(v souladu s ustanovením § 27 zákona č.216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů). Tento zákon také počítá s možností obrátit se na obecný soud s žádostí o zrušení rozhodčího nálezu z důvodů, které jsou taxativně uvedeny v § 31 cit. zákona.